SURVIVAL 22
21–25.06.2024

 

Zapraszamy do wysyłania propozycji realizacji artystycznych na 22. edycję Przeglądu Sztuki SURVIVAL, który zaplanowaliśmy od 21 do 25 czerwca 2024 w przestrzeniach wrocławskiego osiedla Brochów. FRENEZJA I NIEPODLEGŁOŚĆ to hasło przewodnie, do którego powinny odwoływać się składane proponowane zgłoszenia.

Przegląd Sztuki SURVIVAL odbędzie się w 2024 roku na wrocławskim osiedlu Brochów i będzie to edycja o rozproszonym charakterze. Oznacza to, że miejsc, w których ulokowane zostaną realizacje artystyczne będzie wiele i będą one różnorodne pod względem architektonicznym, historycznym czy przeznaczenia. Chcemy, by głównym bohaterem 22. SURVIVALU był Brochów jako swoista urbanistyczna całość – dlatego w pierwszym etapie open calla jako wizualne tło i inspirację dla osób artystycznych publikujemy fotografie oddające ogólny klimat tego osiedla Wrocławia. W kolejnych tygodniach dostępny materiał zostanie poszerzony o zdjęcia z wnętrz poszczególnych dostępnych lokacji.

Głównym tematem tegorocznego SURVIVALU będzie romantyzm: pytanie o to, jakie znaczenia i wartości wywodzące się z polskiej – oraz  regionalnej i europejskiej – tradycji romantycznej trwają do dziś i jak kształtują nasze postrzeganie współczesności. 

Romantyzm jako nurt w sztuce w Polsce utożsamiany jest z walką o niepodległość i marzeniem o powstaniu niezależnego państwa opartego na zbawiającym Europę mesjanizmie. Jednocześnie w całej Europie romantyzm towarzyszył kształtowaniu się koncepcji narodu – takiej, jaką dziś pojmujemy – i w pewnym sensie kształtował narodowe estetyki. Romantyczne zawierzenie temu, co niewidoczne, niedostępne rozumowi i umykające naukowemu poznaniu pozwoliło uczestniczyć duchom w narodowotwórczych procesach. I tak, w Polskiej tradycji niepodległość okazuje się nierozerwalnie spleciona z tym, co niepodlegające rozumowi. Tytuł Frenezja i niepodległość zapożyczony jest z Gorączki romantycznej Marii Janion, w której ta wybitna znawczyni romantyzmu pisze: 

Gorączka romantyczna to fantastyka i przeżycie kosmosu, to tragizm i rewolucja, to frenezja i niepodległość, to przede wszystkim odkrycie nowej cudowności, nowej, gdyż okazało się, że cała rzeczywistość – widzialna i niewidzialna – jest „cudowna”, naładowana nieoczekiwanymi znakami i znaczeniami, eksplodująca „cudami” w każdym najdrobniejszym nawet wydarzeniu.

fot. Tobiasz Papuczys

Jedną z najistotniejszych cech romantyzmu jest duchowy przepych, naddatek emocjonalny, osobliwy nadmiar i intensywność, które każą patrzeć na świat jako nieprzeniknioną zagadkę pełną symboli, tajemnych komunikatów oraz nadludzkich tajemnic. Irracjonalizm jest cnotą, a niesamowitość – rzeczywistością. 

Wsobne podejście romantyzmu do kwestii narodowych i tożsamościowych, skupione jedynie na wykreowanej przez wieszczów wizji postaw patriotycznych, rezonowało przez kolejne stulecia. Dlatego hasło tegorocznego SURVIVALU skupia się również na krytyce romantyzmu, niemal całkowicie pomijanej w procesie edukacyjnym. Ci nieliczni, którzy odważyli się krytykować romantyzm i zrodzone w nim postawy, byli oskarżani o ojcobójstwo na „najświetniejszej dobie narodowej twórczości”. Mimo to już równolegle z istnieniem tego nurtu w sztukach i myśli politycznej pojawiły się głosy zarzucające bohaterom romantycznym „lekceważenie wiedzy, a w decyzjach kierowanie się uczuciem, wielbienie karykaturalnych wzorów z przeszłości, w działaniach politycznych marzeniami kompensowanie niedostatków realizmu w ocenie sił i środków”. 

W tym kontekście istotny jest również wpływ romantyzmu na zbiorowość poprzez utrwalanie wysokiej pozycji narodowości w światopoglądzie Polaków i Polek oraz przekonanie o wyjątkowości polskiego narodu i jego historii, co w późniejszych latach skutkowało zwracaniem się ku ideologiom ksenofobicznym i nacjonalistycznym. Romantyzm, z jego bagażem mitów bohaterstwa i mesjanizmu jako „tradycja kluczowa” polskiego patriotyzmu, poprzez wciąż przytaczane dzieła wielkich wieszczów do dziś wpływa na język i świadomości ugrupowań o charakterze skrajnie prawicowym. W tym kontekście wymaga głębokiego, krytycznego przewartościowania. 

fot. Tobiasz Papuczys

Ważną kwestią jest również odczytywanie historii przez pryzmat romantycznej wizji dziejów Polski. Jednym z istotniejszych przykładów jest stworzenie przez pisarzy romantycznych wizerunku szeroko pojętego pojęcia słowiańszczyzny, można by wręcz rzec – alternatywnego do naukowych odkryć. Na tyle jednak silnego, że poparta badaniami wiedza o plemionach słowiańskich nie jest w stanie przebić się do ogólnej świadomości przez wykreowany w dobie romantyzmu mur mitów i legend. Dziewiętnastowieczne zainteresowanie słowiańską przeszłością, szczególnie wierzeniami, pozostaje fenomenem kulturowym rezonującym wciąż w tekstach kultury, a nawet nauki. 

Poszukiwanie przedchrześcijańskiej wiedzy i rytuałów wiodło niektórych romantyków do docenienia tradycji ludowej i przypisywania jej specjalnej roli w kształtowaniu polskiej samowiedzy. Co istotne, współgrając z dziewiętnastowiecznymi procesami demokratyzacji, przekonanie to łączyło się z ideą pełnoprawnego udziału ludu w życiu obywatelskim. Jednocześnie z europejskiego romantyzmu wyłoniła się szczególna forma orientalizmu, który w polskiej tradycji charakteryzował się specyficznym spojrzeniem na nieodległy Wschód: Ukrainę i Rosję. Jego przykładem mogą być Sonety Krymskie Mickiewicza – pierwszy w języku polskim cykl sonetów w stylu włoskim, wydany w 1826 r. w Moskwie i opatrzony cytatem z Goethego. Pełen zachwytów opis podróży na Krym jest dla polskiego pielgrzyma okazją do wyrażenia tęsknoty za ojczyzną i samookreślenia siebie w perspektywie Zachodu. Do dziś polskie spojrzenie na Wschód zdaje się często przywoływać podobnie orientalizującą optykę, która domaga się okcydentalistycznego refleksu.

Mimo że romantyzm, a także cały ciężar ideowy wypracowany przez jego twórców i ideologów, wydaje się niepodważalny i nietykalny, w ostatnich latach podejmowane są próby odczytania całego nurtu, a szczególnie archetypu „bohatera romantycznego”, na nowo, m.in. w kontekście postkolonialnym lub queerowym. Tropy i estetyki romantyzmu są współcześnie eksplorowane w popkulturze, pełnej pozycji czerpiących z powieści gotyckiej i wampiryzmu. Również współczesny spirytualizm i szerzej: poszukiwanie sensów i znaczeń w przestrzeniach odległych naukowemu poznaniu zdają się w romantycznym duchu zawierzać intuicji i sercu. Istotny jest feministyczny aspekt dziewiętnastowiecznego spirytualizmu – przyjmując rolę medium, kobiety zdobywały nie tylko finansową niezależność, lecz także publiczny posłuch.

fot. Tobiasz Papuczys

Opozycja sztuki dźwięku wobec klasycznego systemu muzyki dotyczy również idei romantycznej, jej programowego podążania za natchnieniem i przeżyciem. Model ten funkcjonuje do dziś, zarówno w murach akademickich, jak i programach wydarzeń muzycznych. Romantyzm pozostawił po sobie również ideę syntezy sztuk, w tym „sztukę totalną” Wagnera, która ciągnie się po wielu scenicznych realizacjach. Wyzwolenie dźwięku z ram muzycznych polegało głównie na jego konceptualizacji i kontekstualizacji oraz odejściu od totalności muzyki w stronę głębokiego doświadczenia dźwięku. Są to narzędzia, które możemy zastosować również do dyskusji z romantyzmem, problematyzowania zarówno jego genezy, jak i efektów, które uważamy obecnie za kanoniczne, jak na przykład muzyka Chopina. Muzyka romantyczna była oczywiście zdominowana przez mężczyzn; twórczość kompozytorek tego okresu jest mniej znana, co pokazuje, że pozostawały one w cieniu znanych muzyków, z którymi były związane więzami krwi lub miłości – jak Fanny Mendelssohn Hensel, Alma Mahler, Clara Schumann czy w Polsce Filipina Brzezińska i Maria Szymanowska. Historia mogłaby się inaczej potoczyć, gdyby postawiono na proponowane przez na przykład Teklę Bądarzewską czy Louise Farrenc formy otwarte – być może wolne od narodowości i historycyzmu, ale osadzone w duchowości.

W tegorocznej edycji SURVIVALU pytamy o inny możliwy obraz romantyzmu na płaszczyźnie emocji, mitów i faktów, niekiedy stojący w opozycji do tego, co już znane, udomowione i powielane. Refleksja nad wytworami romantyzmu i ich długim cieniem może dać odpowiedź na pytanie, czy jest on naszą – polską – dumą, czy też klęską.  

Wrocławskie osiedle Brochów leży zaledwie 8 kilometrów od Starego Miasta. Jednak w opinii wielu osób wciąż uchodzi za znacznie bardziej oddalone i stąd rzadko wspominane w przewodnikach czy na turystycznych blogach. Gdy jednak porównujemy Brochów z innymi przedmiejskimi osiedlami Wrocławia, jawi się ono jako jedno z najciekawszych zarówno pod względem struktury społecznej, jak i architektonicznej. Także historia Brochowa przynosi wiele interesujących momentów niemających precedensów w skali miasta. 

Przez stulecia Brochów (niemieckie Brockau) był typową podwrocławską wsią. Po raz pierwszy pojawia się w dokumentach w 1193 roku jako uposażenie augustiańskiego kościoła Marii Magdaleny na Piasku podarowane mu przez legendarnego możnowładcę Piotra Włosta. W tej formie prawnej osada przetrwała do sekularyzacji dóbr kościelnych w 1810 roku.

Brochów, podobnie jak inne podwrocławskie wsie, był ważnym źródłem warzyw i owoców dla wciąż rosnącego miasta. Do dziś na terenie Brochowa zachowało się sporo zabudowań folwarcznych. Klimat osiedla był na tyle sprzyjający, że w ogrodzie nieistniejącego już pałacu kanoników już od początku XVIII wieku hodowano ananasy i niezwykle cenne gorzkie pomarańcze. 

fot. Tobiasz Papuczys

Rewolucja w dziejach Brochowa nastąpiła wraz z rozwojem kolei. W 1896 roku otwarto tu największą w środkowej Europie stację rozrządową. Ta potężna inwestycja będąca częścią ogromnego projektu rozbudowy pruskich linii kolejowych na zawsze zmieniła Brochów, ale miała również ogromny wpływ na gospodarkę całego Śląska. Przez nią przechodził węgiel z górnośląskich kopalni wieziony na zachód. Do obsługi tak rozbudowanej infrastruktury (do dziś jedna z największych w Europie) potrzebna była znaczna liczba osób pracowniczych. Wieś Brochów zaczęła się intensywnie rozrastać urbanistycznie, a za sprawą napływu osób ze wsi do pracy w przemyśle kolejowym – przeistaczać w małe miasto o robotniczym charakterze. Już w 1905 roku mieszkało w nim ponad 7000 osób. 

Wkrótce powstało tu osiedle kamienic czynszowych w stylu rodzimym oraz osiedle willowe w typie „miasta-ogrodu”. Brochów zyskał również eklektyczny ratusz, powszechne szkoły podstawową i średnią, pocztę oraz posterunek policji. Unikatowymi obiektami architektonicznymi są te pochodzące z okresu międzywojennego i reprezentujące styl modernistyczny: kościół parafialny, straż pożarna, kolejowe osiedle robotnicze. 

fot. Tobiasz Papuczys

Aż do 1945 roku Brochów był prężnym miasteczkiem z własną infrastrukturą i dwoma gazetami. W wielu aspektach, szczególnie urbanistycznym i organizacyjnym, był modelowym osiedlem robotniczym. Pełna infrastruktura miała zrekompensować osobom robotniczym ciężką i słabo płatną pracę. Przede wszystkim dzięki niej Brochów działał jak dobrze naoliwiona maszyna, od której uzależniony był dużo większy Wrocław. Miasteczko Brochów było samowystarczalne i gospodarczo uprzywilejowane. Z tego względu nie został przyłączony do Wrocławia na fali wielkiego powiększania miasta w 1928 roku. 

Czarną kartą w dziejach Brochowa była druga wojna światowa. Należy tu wspomnieć, że kolejarze i kolejarki byli grupą zawodową, która powszechnie opowiedziała się w 1933 roku za rządami narodowych socjalistów, a także wspierała ich działania, odgrywając między innymi kluczową rolę w planie eksterminacji społeczności żydowskiej. W latach 40. w Brochowie funkcjonował kolejowy obóz pracy, w którym przebywały głównie osoby z Czech, Polski i Ukrainy. W lutym 1945 orku naziści rozstrzelali burmistrza Brochowa Bruno Kurzbacha (niektóre źródła podają, że stało się to pod brochowskim ratuszem). 

Z Festung Breslau Brochów wyszedł ze stosunkowo niewielkimi zniszczeniami, biorąc pod uwagę skalę destrukcji okolicznych miast. Wkrótce zaczęli do niego zjeżdżać polscy kolejarze i kolejarki (stacja kolejowa w Brochowie była jednym z dworców repatriacyjnych), by reaktywować działalność węzła kolejowego – kluczowego dla odbudowy tzw. Ziem Odzyskanych. Byli to ludzie z różnych rejonów kraju, a także z dawnych kresów wschodnich. Władza ludowa, podobnie jak w innych krajach tzw. Bloku Wschodniego, szczególnie dbała o rozwój przemysłu ciężkiego, w tym kolejowego, i utrzymanie infrastruktury torowej. Jednak mimo podjętych prób miasteczko nie odzyskało już dawnej samowystarczalności, a także pozbawiane zostało wielu połączeń z Wrocławiem. W tym kontekście można mówić o trwającym przez kilka dziesięcioleci częściowym wykluczeniu komunikacyjnym, tym bardziej że z początkiem 1951 roku Brochów został wcielony w granice Wrocławia. 

W latach 60. na Brochowie osiedlono rodziny romskie z grup Bergitka Roma (Romowie górscy) oraz Polska Roma, która do lat 60. prowadziła wędrowny tryb życia. Brochów jest największym skupiskiem społeczności romskiej we Wrocławiu, o bogatych tradycjach kulturalnych. Wśród Romów i Romek zamieszkałych na Brochowie zawsze były obecne tradycje muzyczne przekazywane z pokolenia na pokolenie. W 1965 roku powstał tu Cygański Zespół Pieśni i Tańca Bacht założony przez Franciszka Szomę. Przez wiele lat działała tu również świetlica romska oraz drużyny sportowe. 

Trudny okres w swojej historii Brochów przeżywał po ograniczeniu transportu kolejowego w latach 90. Obecnie osiedle Brochów jest jednym z najszybciej rozwijających się urbanistycznie enklaw na terenie Wrocławia.

REGULAMIN KONKURSU PRAC ARTYSTYCZNYCH W RAMACH 22. PRZEGLĄDU SZTUKI SURVIVAL

(Zgodnie z punktem 3.10. regulaminu Organizatorka postanawia o zmianie terminu składania prac konkursowych. W związku z powyższym, termin określony w 1.2. oraz 3.6. niniejszego regulaminu ulega zmianie na 10.03.2024.)

1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorką 22. Przeglądu Sztuki SURVIVAL, zwanego w dalszej części regulaminu  „Przeglądem”, jest fundacja ART TRANSPARENT – zwana w dalszej części „Organizatorką”. 
 2. Przegląd odbędzie się w dniach od 21 do 25.06.2024 r. na terenie osiedla Brochów we Wrocławiu. Poprzedzi go Konkurs na realizacje artystyczne. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w terminie 22.12.2023 – 29.02.2024
 3. Regulamin jest wiążący dla Organizatorki i Osób uczestniczących w Konkursie, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie oraz Przeglądzie, prawa i obowiązki Organizatorki oraz Osób uczestniczących w Konkursie. 
 4. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatorki lub na stronie  www.survival.art.pl
 5. Celem Konkursu jest wyłonienie projektów realizacji artystycznych (prac) o największych walorach artystycznych, które będą pozostawać w ścisłym związku z tematem Przeglądu. 
 6. Nagrodą w Konkursie jest prawo prezentacji przez Osobę uczestniczącą w Konkursie jej realizacji artystycznej podczas Przeglądu. 

2 Wybór prac 

 1. Prezentowane podczas Przeglądu realizacje artystyczne wybierane są w drodze konkursu lub zaproszenia kuratorskiego. Po wyłonieniu w Konkursie lub zaproszeniu projektu do Przeglądu, po porozumieniu Osoby artystycznej z kuratorem/kuratorką opracowana zostanie koncepcja prezentacji realizacji artystycznej, która będzie prezentowana podczas Przeglądu. 
 2. Kwalifikacja do Przeglądu przebiega dwuetapowo: w pierwszym etapie postępowania  kwalifikacyjnego zgłoszenia sprawdzane będą pod względem formalnym, w drugim etapie – pod względem merytorycznym. 
 3. Formularz Zgłoszeniowy jest dostępny na stronie:
  https://forms.gle/xLv8KiHMt4VVwEwT8
  Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wskazany formularz elektroniczny.
 4. Formularz należy wypełnić zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisach poszczególnych punktów.
 5. Do formularza należy dołączyć wizualizację proponowanego projektu oraz portfolio lub  CV artystyczne (opcjonalnie). Pliki powinny zostać przesłane w formacie jpg, png lub pdf i nie  powinny przekraczać łącznej wielkości 10 MB. Załączniki należy przesłać poprzez formularz, podając link do pobrania. Wszystkie pliki muszą zostać przesłane za pomocą linków zewnętrznych, przy czym przesłane w ten sposób materiały muszą być dostępne co najmniej do zakończenia Przeglądu. 
 6. Wizualizacje projektu mogą zostać opracowane z wykorzystaniem materiału fotograficznego zamieszczonego na survival.art.pl (w zakładce 22. PRZEGLĄD – DO POBRANIA). 
 7. Każda z Osób uczestniczących w Konkursie (zarówno indywidualnie, jak w zespole) może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 projekty realizacji artystycznych. 
 8. Organizatorka zastrzega sobie prawo swobodnego doboru prac, kierując się ich wartością artystyczną i założeniami Przeglądu. 
 9. Organizatorka wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń realizacje artystyczne, które zostaną  zaprezentowane w ramach Przeglądu. Formę i zakres prezentacji Organizatorka ustali z Osobami uczestniczącymi w Konkursie nie później niż do 30.04.2024 r. 
 10. Osobami uczestniczącymi w Konkursie nie mogą być osoby, które są członkami i członkiniami Komisji Konkursowej oraz osoby, które brały udział w organizowaniu i przygotowaniu Konkursu. 
 11. Z wybranymi Osobami uczestniczącymi w Konkursie zostanie zawarta umowa, w której zostaną określone indywidualne warunki produkcji pracy, jej prezentacji, organizacji Przeglądu i przeniesienia praw autorskich lub udzielenia licencji do realizacji artystycznej. Podstawowe elementy umowy są określone w niniejszym Regulaminie. 

3 Zasady przeprowadzenia konkursu 

 1. Dla prowadzenia prac organizacyjnych Konkursu powołany zostaje przez Organizatorkę zespół koordynatorów konkursu w składzie: Paweł Rogowski oraz Paweł Zaręba, który prowadzi bieżącą korespondencję z Osobami uczestniczącymi w Konkursie. 
 2. Korespondencję, w formie elektronicznej, należy  kierować na adres e-mail: konkurs@survival.art.pl
 3. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową. 
 4. W skład Komisji Konkursowej wchodzą następujące osoby: Michał Bieniek, Daniel Brożek, Małgorzata Miśniakiewicz, Ewa Pluta, Paweł Zaręba, Paweł Rogowski. 
 5. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową według kryterium wartości twórczej – zaproponowane rozwiązania, pomysłowość, związek z tematem przewodnim. 
 6. Termin składania prac konkursowych – do 29.02.2024 r.  
 7. Termin ogłoszenia wyników konkursu – do 31.03.2024 r. 
 8. Termin prezentacji prac podczas Przeglądu – od 21 do 25.06.2024 r.
 9. Termin demontażu i odbioru prac przez Osoby uczestniczące w Konkursie – od 26.06. do 30.06.2024. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace nie odebrane w w/w terminie, a po upływie tego terminu Organizator ma prawo swobodnie dysponować pracą, w tym także dokonać jej utylizacji. 
 10. Organizatorka zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wymienionych w pkt. 6-9 powyżej bez podania przyczyny. O ewentualnej zmianie będzie informował na stronie internetowej www.survival.art.pl

4 Produkcja prac artystycznych wybranych do Przeglądu 

 1. Prace eksponowane w trakcie trwania Przeglądu muszą być przygotowywane według harmonogramu produkcji przedstawionego przez Organizatorkę. 
 2. Organizatorka zapewnia pokrycie kosztów produkcji prac do wysokości uzgodnionej indywidualnie z Osobą uczestniczącą w Konkursie, na podstawie odrębnej umowy. 
 3. Organizatorka, po wcześniejszych uzgodnieniach szczegółów technologicznych, zapewnia Osobie uczestniczącej w Konkursie pomoc techniczną i organizacyjną przy montażu prac artystycznych. 
 4. Zasady zwrotu prac będą określone indywidualnie w odrębnej umowie, przy zachowaniu terminów i warunków określonych w §3 ust. 9.
 5. W uzasadnionych przypadkach Organizatorka zastrzega sobie prawo do rezygnacji  z produkcji pracy i przedstawienia jej podczas Przeglądu wyłącznie w formie zgłoszeń, szkiców i dokumentacji. 

5 Organizacja Przeglądu 

 1. Organizatorka zapewnia oprawę promocyjną Przeglądu i towarzyszących mu wydarzeń. 
 2. Wybrane i wyprodukowane prace będą prezentowane w dniach od 21 do 25.06.2024 na terenie osiedla Brochów we Wrocławiu, w przestrzeniach wskazanych przez Organizatorkę.
 3. Organizatorka zapewnia nadzór nad obiektem, w którym zlokalizowany będzie Przegląd, ale nie gwarantuje ochrony, nie ubezpiecza prac ani sprzętu na czas  montażu, trwania, demontażu wystawy w ramach Przeglądu. W szczególności Organizatorka nie odpowiada za zniszczenie, uszkodzenia lub kradzież prac dokonanych przez osoby trzecie. 
 4. Organizatorka zapewni Osobom uczestniczącym w Konkursie bezpłatny nocleg lub zwróci poniesione koszty noclegu osobom artystycznym mieszkającym w miejscowościach odległych ponad 70 km od Wrocławia, wyłącznie przez czas niezbędny do montażu pracy (maksymalnie 4 noclegi), jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i w standardzie oraz cenach hostelu (w pokojach 2 osobowych). 
 5. Organizatorka zwróci lub zapewni Osobom uczestniczącym w Konkursie koszty podróży z miejsca  zamieszkania do Wrocławia, w wysokości nie wyższej od kosztu biletu kolejowego w standardzie drugiej klasy na tej samej trasie.
 6. Warunkiem wzięcia udziału w Przeglądzie jest zawarcie przez Osobę uczestniczącą w Konkursie umowy określającej indywidulane warunki prezentacji pracy artystycznej, w szczególności: jej rodzaj i podstawowe cechy charakterystyczne, zakres i termin wykonania pracy, sposób finansowania kosztów produkcji pracy oraz innych kosztów poniesionych przez Osobę uczestniczącą w Konkursie, zakres i warunki przeniesienia praw autorskich lub udzielenia licencji, zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu. 
 7. Podczas Przeglądu organizowany jest konkurs na Nagrodę Publiczności, którego zasady  określone są odrębnych regulaminem, który będzie dostępny na stronie www.survival.art.pl. na 14 dni przed rozpoczęciem Przeglądu. Osoba uczestnicząca w Konkursie ma prawo zdecydować czy wyraża zgodę na wzięcie udziału w tym konkursie. 

6 Prawa autorskie 

 1. Osoba uczestnicząca w Konkursie, zgłaszając swoją realizację artystyczną do Konkursu, wyraża zgodę na udzielenie Organizatorcę licencji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na prezentację i promocję swojej realizacji artystycznej w ramach Przeglądu oraz na umieszczenie jej w materiałach filmowych i fotograficznych dokumentujących Przegląd (w tym w cyfrowym Archiwum Przeglądu). Udzielenie licencji oraz szczegółowe zasady korzystania z pracy, w tym wysokość wynagrodzenia za udzielenie licencji, określać będzie indywidualna umowa Osoby uczestniczącej w Konkursie z Organizatorką. 
 2. Osoba uczestnicząca w Konkursie zachowuje wszystkie osobiste prawa autorskie do realizacji artystycznej oraz majątkowe prawa autorskie w zakresie, w jakim nie przeniesie ich na Organizatorkę w odrębnej umowie. 
 3. Osoba uczestnicząca w Konkursie, zgłaszając pracę do Przeglądu, gwarantuje, że praca nie posiada i nie będzie posiadać jakichkolwiek wad prawnych oraz przyjmuje na siebie wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich związane z wadami formalno-prawnymi zgłoszonej pracy artystycznej. Osoba uczestnicząca w Konkursie ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych pracy konkursowej.  
 4. W przypadku prezentacji pracy po Przeglądzie, tj. przy okazji innych wystaw, festiwali, wydarzeń kulturalnych itp., Osoba uczestnicząca w Konkursie zobowiązana jest do podania we wszelkich materiałach informacji o tym, że praca powstała na zamówienie i ze środków 22. Przeglądu Sztuki SURVIVAL oraz Fundacji Art Transparent, a także do poinformowania Organizatorki Przeglądu Sztuki SURVIVAL o każdorazowej publicznej prezentacji pracy artystycznej. 

7 Postanowienia końcowe 

 1. Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia do Przeglądu jest równoznaczne z akceptacją  powyższego Regulaminu. 
 2. Dane osobowe Osów uczestniczących w Konkursie będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit.  a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu obsługi uczestnictwa w Konkursie, realizacji Nagrody przez okres niezbędny dla realizacji tych celów. Dane przetwarzane będą zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000). 
 3. Administratorem danych osobowych Osób uczestniczących w Konkursie jest Organizatorka, tj. fundacja Art Transparent, ul Ofiar Oświęcimskich 1/2, 50-069 Wrocław, KRS: 0000247340,  NIP: 9151705192, Regon: 020216173, e-mail: fundacja@arttransparent.org
 4. W celach określonych w §7 pkt. 2 Regulaminu będą przetwarzane następujące dane  osobowe Osób uczestniczących w Konkursie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres zamieszkania. 
 5. Podanie danych osobowych przez Osoby uczestniczące w Konkursie jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić wzięcie udziału w Konkursie oraz otrzymanie Nagrody. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy przetwarzane są wyłącznie w tym celu, bądź też w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami. Mogą być one przekazywane innym podmiotom, o ile istnieje podstawa prawna do ich udostępnienia lub gdy wymaga tego prawnie uzasadniony interes administratora lub osoby trzeciej. 
 6. Organizatorka jako administratorka danych osobowych może korzystać z pomocy podmiotów przetwarzających, którym powierzy przetwarzania danych w jej imieniu, na podstawie odrębnej umowy. 
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatorkę Osoba uczestnicząca w Konkursie ma prawo do: 
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
 • usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu  wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub wykonywania uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej; 
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych; 
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony • Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

22. Przegląd Sztuki SURVIVAL
FRENEZJA I NIEPODLEGŁOŚĆ
21-25.06.2024
osiedle Brochów, Wrocław

Organizatorka: Fundacja Art Transparent / www.arttransparent.org

ZESPÓŁ / TEAM

Sprawdź miejsce na mapie