SURVIVAL 15

Audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Fryderyka Joliot-Curie 14, Wrocław

Po raz 15. odbędzie się we Wrocławiu Przegląd Sztuki SURVIVAL – jeden z największych przeglądów sztuki w przestrzeni publicznej w Polsce. Fundacja Art Transparent zaprasza artystów wszystkich dyscyplin sztuk wizualnych do udziału w konkursie na realizacje artystyczne do 15. edycji Przeglądu.

Tegoroczna edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL odbędzie się w modernistycznym budynku dawnego audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, nieczynnym od 2007 roku.

Hasłem tegorocznej edycji będzie Rozwarstwienie, termin używany w historii sztuki w procesie tworzenia studium historyczno-artystycznego danego dzieła architektury. Rozwarstwienie polega na rozpoznaniu funkcji poszczególnych pomieszczeń budowli, ustaleniu technik, technologii i konstrukcji budowlanych charakterystycznych dla wybranych epok oraz na wskazaniu etapów powstawania budowli.

Propozycją 15., jubileuszowej, edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL jest zapożyczenie tej praktyki badawczej w celu przeprowadzenia studium rozwarstwienia miasta, a więc bliższego przyjrzenia się architekturze, przeanalizowania szeregu przemian – architektonicznych, społecznych, gospodarczych – jakie zachodzą i zachodziły w mieście na przestrzeni dekad.
Historia rozbudowy Wrocławia jest w końcu historią niełatwą. Śledząc przykłady przemian w mieście, mieliśmy i mamy do czynienia nie tylko z historią rozwoju i postępu, lecz także bardzo często z historią destrukcji, dezintegracji, rozpadu.
Podstawę badania, jakiego podejmuje się SURVIVAL, stanowi architektoniczna tkanka miasta – właśnie historia architektury szczególnie wyraźnie odzwierciedla przemiany zachodzące w sferze społecznej, gospodarczej, kulturowej miejskich aglomeracji.
Wystawa realizowana w ramach 15. edycji Przeglądu posłuży nie tyle zbadaniu i prześledzeniu kolejnych nurtów/kierunków w sztuce/architekturze/urbanistyce, co raczej analizie mutacji, zderzeń, anomalii, wynaturzeń i narośli, jakie powstają na styku wyszczególnionych nurtów i epok.
W idei 15. edycji SURVIVALU duże znaczenie odgrywają też pojęcia tektoniki i atektoniki, które w odniesieniu do dzieła artystycznego (czy architektonicznego bądź plastycznego) mówią o spójności i jednolitości kompozycji lub ich braku. Tektonika i atektonika zyskują szczególne znaczenie w kontekście miejsc: zachowanego w niemalże nienaruszonym stanie audytorium Chemii, które projektowane było w sposób kompleksowy (od bryły budynku po najdrobniejsze detale: krzesła, ławki, system oświetlenia etc.) oraz sąsiadującego z nim, bliźniaczego budynku audytorium Matematyki, który na skutek renowacji utracił architektoniczną i artystyczną spójność.
Pojęcie tektoniki w sensie geologicznym odkrywa z kolei dla idei SURVIVALU szereg ważnych znaczeń i skojarzeń, które można odnieść do problemu przemian zachodzących w różnych obszarach egzystencji miasta. Ruchy tektoniczne, wypiętrzenia, tarcia, rozłamy i uskoki, a w końcu kategorie trzęsienia ziemi i katastrofy ‒ to pojęcia, które w ujęciu metaforycznym okazują się szczególnie nośne i inspirujące dla sztuki.
Również samo znaczenie „warstw” można za pomocą sztuki interpretować na wielu płaszczyznach, szczególnie w nawiązaniu do tematyki społecznej, choćby w kontekście migracji (np. mieszających i nawarstwiających się tożsamości), procesu budowania tożsamości (także tej narodowej) czy też umysłowości jako nawarstwiającej się struktury.

Dla idei 15. SURVIVALU istotne będzie także samo pojęcie modernizmu oraz wątki związane z tematem chemii i reakcji chemicznych, w rozumieniu zarówno stricte naukowym, jak i w odniesieniu do relacji międzyludzkich czy związków nauki (chemii) i sztuki.
Audytorium Wydziału Chemii, z domyślną infrastrukturą laboratoriów, będzie stanowić laboratorium miasta, w którym przez pryzmat sztuki badane będą różnorodne przemiany, a także ich długofalowe konsekwencje.

 

Zapraszamy artystów do przesyłania projektów prac, które będą się odwoływać do hasła konkursowego 15. edycji SURVIVALU, zaproponowanej przez kuratorów Przeglądu tematyki oraz specyfiki miejsca.

Artyści mają czas na składanie propozycji do 14 kwietnia 2017 roku, wypełniając formularz na www.survival.art.pl.

Po tym terminie kuratorzy SURVIVALU wybiorą projekty, które zostaną zrealizowane w zaproponowanej przestrzeni.

Audytorium Chemii zostało zaprojektowane przez Krystynę i Mariana Barskich jako jeden z trzech obiektów (wraz z sąsiadującymi 10-kondygnacyjnym wieżowcem i 3-kondygnacyjnym laboratorium) składających się na zwycięski projekt w konkursie na zagospodarowanie placu Grunwaldzkiego organizowanym przez SARP (Stowarzyszenie Architektów Polskich) w 1964 roku.

Budynki powstały w latach 1970-71 i razem z położonymi nieopodal, wzdłuż linii brzegowej Odry, budynkami Instytutu Matematyki (i bliźniaczym audytorium) składały się na nowoczesny w tamtym czasie kompleks akademicki.

Dwukondygnacyjny budynek Audytorium z tarasem od strony Odry jest niemal całkowicie przeszklony, co podkreśla lekkość bryły. Z zewnątrz uwagę przykuwa masywna „donica” która służy do zbierania wody z rzygacza umieszczonego na dachu oraz umieszczona naprzeciw Audytorium rzeźba pt. „Atom” autorstwa Romana Pawelskiego (1975 r.).

Wnętrze (z obszernym holem i dwoma salami wykładowymi ułożonymi amfiladowo) zachwyca pod względem doboru użytych materiałów (drewno, granit, marmur, terakota) oraz dbałości jego twórców o detale. Większość elementów wyposażenia (krzesła, ławki, system oświetlenia) zostało bowiem zaprojektowanych przez architektów specjalnie z myślą o Audytorium, dzięki czemu wszystkie części składowe budynku tworzą spójną i harmonijną całość.

Mimo upływu lat Audytorium Chemii pozostaje nieustannie szczególnym miejscem na mapie architektury Wrocławia, jako wyjątkowy przykład kompleksowego projektowania i wybitne dzieło powojennego modernizmu, w którym forma wynika z funkcji.

Więcej zdjęć można pobrać tutaj.

 

Regulamin 15. Przeglądu Sztuki Survival

§ 1 – Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem 14. Przeglądu Sztuki SURVIVAL, zwanego w dalszej części regulaminu „Przeglądem”, jest Fundacja ART TRANSPARENT – zwana w dalszej części „Organizatorem”.
 2. Przegląd odbędzie się w dniach 23-27.06.2017 w Audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Fryderyka Joliot-Curie 14 we Wrocławiu.

§ 2 – Wybór prac

 1. Prezentowane podczas Przeglądu realizacje artystyczne wybierane są zgodnie z dwoma przyjętymi przez Organizatora zasadami: w drodze konkursu i w trybie odrębnego zaproszenia kuratorskiego. Po wyłonieniu/zaproszeniu projektu, w porozumieniu artysty z kuratorem, opracowana zostanie koncepcja prezentacji dzieła.
 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do przedstawienia wybranych projektów wyłącznie w formie zgłoszeń, szkiców i dokumentacji.
 3. Kwalifikacja do Przeglądu przebiega dwuetapowo: w pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego zgłoszenia sprawdzane będą pod względem formalnym, w drugim etapie pod względem merytorycznym.
 4. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija 14 kwietnia 2017 r.
 5. Formularz Zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.survival.art.pl w formie elektronicznej, w zakładce HOME – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
 6. Pole „Opis projektu” powinno zawierać nie więcej niż 1500 znaków. Jest to miejsce, w którym artysta opisuje ogólną ideę projektu.
 7. Pole „Specyfikacja techniczna” powinno zawierać proponowaną listę materiałów potrzebnych do zrealizowania projektu oraz szacunkowy koszt realizacji projektu.
 8. W formularzu należy załączyć wizualizację proponowanego projektu oraz portfolio lub CV artysty (opcjonalnie). Pliki powinny zostać przesłane w formacie jpg, png lub pdf i nie powinny przekraczać wielkości (?). Wizualizacje projektu mogą zostać opracowane z wykorzystaniem materiału fotograficznego zamieszczonego na survival.art.pl (w zakładce 15. PRZEGLĄD – DO POBRANIA).
 9. Pierwszeństwo w konkursie mają projekty, które nie były nigdy wcześniej publicznie prezentowane i zostały przygotowane specjalnie na jego potrzeby.
 10. Każdy Autor (zarówno indywidualny artysta, jak i grupa artystyczna) może zgłosić maksymalnie 3 projekty.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego doboru prac, kierując się ich wartością artystyczną i założeniami Przeglądu.
 12. Organizator wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń prace, które zostaną zaprezentowane w ramach Przeglądu. Formę i zakres prezentacji ustalą z Autorem nie później niż do dnia 31.05.2016.

§ 3 – Produkcja prac artystycznych

 1. Projekty eksponowane w trakcie trwania Przeglądu muszą być przygotowywane według harmonogramu produkcji przedstawionego przez Organizatora.
 2. Organizator zapewnia zwrot części kosztów wykonania realizacji artystycznej dla Przeglądu do wysokości uzgodnionej wcześniej kwoty zawartej w osobnej umowie cywilno-prawnej lub na podstawie faktur.
 3. Organizator, po wcześniejszych uzgodnieniach szczegółów technologicznych, zapewnia pomoc techniczną i organizacyjną przy montażu prac artystycznych.
 4. Kwestia zwrotu prezentowanych prac po Przeglądzie zależna jest od indywidualnych ustaleń z organizatorem.

§ 4 – Organizacja Przeglądu

 1. Organizatorzy zapewniają oprawę promocyjną wydarzeń.
 2. Organizatorzy zapewniają nadzór nad terenem Przeglądu, jednak nie gwarantują pełnej ochrony, ani nie ubezpieczają prac realizowanych w trakcie trwania Przeglądu. W szczególności Organizatorzy nie odpowiadają za szkody lub kradzież prac dokonanych przez osoby trzecie.
 3. Organizatorzy zapewniają bezpłatny nocleg dla artystów spoza Wrocławia na czas montażu prac po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (organizatorzy zapewniają maksymalnie 2-3 noclegi, w standardzie hostelowym, w przypadku konieczności dłuższego pobytu, prosimy o kontakt).
 4. Organizatorzy zwracają koszty podróży do wysokości kosztu przejazdu pociągiem TLK, drugą klasą. Prosimy by artyści zgłaszający się do konkursu podali informację skąd będą jechać na Przegląd.
 5. Podstawowym warunkiem wzięcia udziału w Przeglądzie jest zawarcie pisemnej umowy z Organizatorem określającej charakter, zakres i termin wykonania artystycznej realizacji oraz sposób rozliczenia kosztów.
 6. Podczas Przeglądu organizowany jest konkurs na Nagrodę Publiczności, którego zasady określone są odrębnych regulaminem dostępnym na stronie survival.art.pl. Autor ma prawo zdecydować czy wyraża zgodę na wzięcie udziału w tym konkursie.

§ 5 – Prawa autorskie

 1. Autor, zgłaszając swoją pracę do Przeglądu, udziela Organizatorowi licencji na prezentację i promocję pracy w ramach Przeglądu oraz na umieszczenie jej w materiałach filmowych i fotograficznych dokumentujących Przegląd.
 2. Autorzy zachowują prawa autorskie i materialne do prezentowanych prac, a po zakończeniu Przeglądu mają prawo do ich odebrania. Prace artystyczne nie stają się własnością organizatora, lecz po upływie terminu określonego w umowie, Organizator ma prawo pozbyć się nieodebranych prac.
 3. Autor, zgłaszając pracę do Przeglądu, gwarantuje, że nie posiada ona wad prawnych oraz przyjmuje na siebie wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich związane z uchybieniami finansowo-prawnymi dotyczącymi zgłoszonej pracy.
 4. W przypadku prezentacji dzieła po Przeglądzie, tj. przy okazji innych wystaw, festiwali, wydarzeń kulturalnych itd., autor zobowiązany jest do podania we wszelkich materiałach informacji o tym, że dzieło powstało na zamówienie i ze środków 15. Przeglądu Sztuki SURVIVAL oraz Fundacji ART TRANSPARENT, a także do poinformowania Organizatorów Przeglądu Sztuki SURVIVAL o każdorazowej prezentacji dzieła.

§ 6 – Postanowienia końcowe

 1. Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia do Przeglądu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
 2. Wypełniając i odsyłając formularz zgłoszeniowy na stronie www.survival.art.pl, Autorzy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla celów konkursu oraz organizacji Przeglądu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)


 

15. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL
hasło: Rozwarstwienie

Audytorium Wydziału Chemii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Fryderyka Joliot-Curie 14,
Wrocław

kuratorzy:
Anna Kołodziejczyk, Anna Stec,
Michał Bieniek

Sprawdź miejsce na mapie